Reglament d'obres

Aprovat inicialment en el BOP nº 163, del 23/08/2017 Aprovat inicialment en el DOGC nº 7444, del 30/08/2017