2. Impost Vehicles de Tracció Mecànica

Tercer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2004 i següents la modificació de l'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. El text de l'ordenança consta a l'expedient i en concret a l'article 6.1 s'estableix el coeficient d'increment, segons el redactat següent: Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del coeficient de l'1. Aquest coeficient s'aplicarà fins i tot en el supòsit en què l'esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA TARIFA COEF. TARIFA LLEI MUNICIPAL A)TURISMES De menys de 8 cavalls fiscals 12,62 1 12,62 De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 1 34,08 De 12 fins a 15,99 C.F. 71,94 1 71,94 De 16 fins a 19,99 C.F. 89,61 1 89,61 De més de 20 C.F: 112,00 1 112,00 B) AUTOBUSOS De menys de 21 places 83,30 1 83,30 De 21 a 50 places 118,64 1 118,64 De més de 50 places 148,30 1 148,30 C) CAMIONS De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 42,28 1 42,28 De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 83,30 1 83,30 De 3.000 a 9.999 Kg. de càrrega útil 118,64 1 118,64 De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 148,30 1 148,30 D) TRACTORS De menys de 16 C.F. 17,67 1 17,67 De 16 a 25 C.F. 27,77 1 27,77 De més de 25 C.F. 83,30 1 83,30 E) REMOLCS i SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA De menys de 1.000 Kg. i més de 750 Kg. de càrrega útil 17,67 1 17,67 De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 27,77 1 27,77 De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 83,30 1 83,30 F) D'ALTRES VEHICLES Ciclomotors 4,42 1 4,42 Motocicletes fins a 125 cc. 4,42 1 4,42 Motocicletes de més de 125 cc. Fins a 250 cc. 7,57 1 7,57 Motocicletes de més de 250 cc. Fins a 500 cc. 15,15 1 15,15 Motocicletes de més de 500 cc. Fins a 1.000 cc. 30,29 1 30,29 Motocicletes de més de 1.000 cc. 60,58 1 60,58 TRACTORS AGRÍCOLES (EXEMPTS) REMOLCS AGRÍCOLES (EXEMPTS) Primer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2005 i següents la modificació de l'ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. El text de l'ordenança consta a l'expedient i en concret es modifica el següent article: Article 4. S'afegeix: 2. S'aplicarà la següent bonificació: a) Una bonificació del 100 per 100 per als vehicles històrics, o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la seva fabricació, o si aquesta no es conegués, es prendrà com a data de referència la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data on el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.