8 - Taxa per expedició de plaques i distintius

BOP 154 - 23/12/1989. Article 1. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985. de 2 d'abríl, reguladora de les Bases de Régim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembrc, reguladora de les Hisendes Locáis, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedido de plaques i altres distintius, que es regirá per la present Ordenanza fiscal, les normes de la qual atenen a Testablert en l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. Article 2. Fet imposable 1. Constitueix el fet imposable de la taxa. Amb el corresponent distintiu amb motiu de l'alta al registre Municipal corresponent. Article 3. Subjecte passiu Son subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a qué es refereix l'artide 33 de la Llei General Tributaria, que residint en aquest municipi o tenint domicili social en el mateix siguin titulars de vehicles, el registre dels quals correspongui a l'Ajuntament, o demanin de l'Ajuntament autorització d'utilització exclusiva per entrada a finques amb vehicles. Article 4. Responsables 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones fisiques i jurídiques a qué es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 2. Serán responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supósits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributaria. Article 5. Exempcions subjectives: No es considera exempció ni cap bonificado a l'exacció de la present taxa. Article 6. Quota tributaria La quota tributaria es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa de la placa o el distintiu que indiqui l'alta al registre municipal corresponent. Article 7. Tarifa La tarifa a què es refereix l'article anterior és la següent: Placa matrícula ciclomotor 3,01€ Article 8. Bonificacions de la quota No es concedirà cap bonificació deis imports de les quotes tributàries assenyalades en la tarifa d'aquesta taxa. Article 9.Acreditament 1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud d'inclusió en el Registre Municipal corresponent. Article 10. Ingrés El pagament de la taxa serà per ingrés directe a la Dipositaria Municipal o on estableixi l'Ajuntament però sempre abans de retirar la corresponent placa o distintiu. Article 11. Infraccions i sancions En tot el que fa referencia a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes correspongui en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei General Tributaría. Disposició final La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. Diligència Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament d'Alcanó en sessió del 25 d'octubre de 1989