6 - Taxa de clavegueram

BOP nº 160 - 16/11/200: Exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. L'Ajuntament en sessió del Ple, amb data 4 de novembre de 2010, ha aprovat per unanimitat, entre daltres, els acords següents: Aprovar provisionalment per a lexercici de 2010 i següents la modificació de: a) L'ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa de clavegueram El text de l'ordenança que es modifica és: - Tarifa única per cada presa de claveguera: 6,00 euros amb un augment lineal de lIPC anual.