5 - Taxa expedició de documents administratius

FOTOCÒPIES DINA-4 0,12 SERVEI DE FAX REBUT O EMÈS 1,00 CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT 2,00 CERTIFICATS DE CONVIVÈNCIA 2,00 DECLARACIONS JURADES 2,00 CERTIFICACIONS DE DOCUMENTS O ACORDS MUNICIPALS 2,00 ALTRES CERTIFICACIONS 2,00 ALTRES EXPEDIENTS 2,00 EXPEDIENTS 6,00 PREGÓ 2,00 PREGÓ AMB DRET A PLAÇA 3,00

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.