3. Ordenança Fiscal - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

BOP nº 9 - 17/01/2008. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2008 i següents la modificació de: ORDENANÇA FISCAL NÚM.3 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres Art. 3r. Base imposable, quota i acreditament: 3. El tipus de gravàmen serà el següent: Obres majors: 2% Obres menors: 1%. BOP 182 - 30/12/2010. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2011 i següents la modificació de l'ordenança fiscal següent: b) L'ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa sobre construccions, instal·lacions i obres. El text de l'ordenança que es modifica es: - Aplicar una tarifa mínima amb un preu de 6 euros en els permisos d'obres. - Aplicar una tarifa mínima amb un preu de 6 euros en els permisos d'obres. - Aplicar una tarifa mínima amb un preu de 6 euros en els permisos d'obres.