18 - Serveis en la piscina municipal i instal·lacions anàlogues

BOP nº 176 - 24/12/2005 Article 1. Fonament i naturalesa A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del RDL 2/04, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats en la piscina municipal, que es regirà per la present ordenança fiscal. Article 2. Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d'activitats de competència local en la piscina municipal. Article 3. Subjectes passius Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d'activitats en la piscina municipal. Article 4. Responsables 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària. 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. Article 5. Beneficis fiscals 1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 2. Malgrat el disposat a l'apartat anterior, a l'article 6.2 d'aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. Article 6. Quota tributària 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 1. Abonament per temporada i persona - De 3 a 11 anys.........................................................................12 - De 12 a 64 anys ......................................................................24 - De 65 anys en endavant .....................................................12,00 ENTRADES: - De 3 a 11 anys . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 - De 12 a 64 anys ...................................................................2,00 - De 65 anys en endavant .......................................................1,00 2. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: a) Els nens fins a 2 anys Article 7. Acreditament i període impositiu 1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s'acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que shagi efectuat el pagament corresponent. 2. En el supòsit de serveis que s'estenen a varis mesos, la taxa s'acreditarà quan siniciï la prestació del servei o la realització d'activitats en la piscina municipal. Article 8. Règim de declaració i dingrés 1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s'efectuarà en el moment d'entrada en el recinte. 2. El pagament de la taxa en cas dabonament de temporada s'efectuarà en el moment de formular la sol·licitud. 3. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la piscina. 4. Els imports recaptats s'ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament. Article 9. Infraccions i sancions El personal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents. Disposició addicional Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes daquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. Disposició final La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 d'octubre de 2005 i que ha quedat definitivament aprovada , entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. BOP nº 183 - 31/12/2009: b) l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions anàlogues. El text de lOrdenança que es modifica es: Aprovar un augment d'un euro en les diferents categories establertes, i que consten al text de lordenança.