16 - Trànsit de bestiar per les vies municipals i pels bens de domini públic

BOP nº 183 - 31/12/2008: Aprovar definitivament per a l'exercici de 2009 i següents la modificació de lOrdenança fiscal núm. 7 reguladora de l'impost sobre recollida i tractament d'escombraries. Aprovar un augment de l'IPC anual a les diferents categories establertes, i que consten al text de l'ordenança. Aprovar la categoria de taxa local industrial amb 50 euros anuals, amb un augment lineal de l'IPC anual.