12 - Taxa subministrament aigua, gas i electricitat

BOP Nº 182 - 30/12/2010 Primer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2011 i següents la modificació de l'ordenança següent: a) L'ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament daigua. El text de l'ordenança que es modifica es: - Tarifa única per subministrament domiciliari d'aigua: 0,792 euros. BOP nº 183 - 31/12/2009 Primer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2010 i següents la modificació de l'Ordenança fiscals següents: a) L'ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua. El text de l'Ordenança que es modifica es: Tarifa única per subministrament domiciliari daigua: 0.66 euros Tarifa per la conservació dels comptadors: 5 euros BOP nº 92 - 02/08/1997 Ordenança fiscal número 12, subministrament d'aigua, gas i electricitat. Expressar correctament el contingut de l'article 1 l è: «Quan se sol·liciti el servei de subministrament d'aigua i s'efectuï la connexió a la xarxa d'abastament, l'usuari haurà d'abonar 60,10€ pels drets d'escomesa, amb un augment anual del 2% i el preu del comptador de l'aigua (segons la tarifa vigent). BOP nº 103 - 20/08/1992 - Ordenança fiscal número 12: Preu públic pel subministrament d'aigua, gas i electricitat: Annex de tarifes: Tarifa quarta: a) Servei d'omplir bótes d'aigua: 0,60€ /1.000 Litres. b) Servei de rentar cotxes i/o tractors: 0,60€ cadascun.