10 - Preu públic per les ocupacions del subsòl, el sòl i la voladade la via pública