1- Impost sobre béns immobles

En compliment dallò que disposen l'article 17.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l'article 111 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària, amb data 22 de desembre de 2003, aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l'any 2004. Atès que s'ha publicat l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 146, del dia 27 de novembre de 2003, i atès que ha transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius. Primer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2004 i següents la modificació de l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. El text de l'ordenança consta a l'expedient i en concret s'especifiquen els següents articles: - A l'article 4.3 s'estableix l'exempció per raó d'economia i eficiència en la gestió aptatòria del tribut i es fixa com a exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o inferior a 3 (tres) euros. - A l'article 5.1 s'estableix la bonificació per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta i no figurin entre els béns del seu immobilitzat en el 50 per 100 de la quota íntegra. - A l'article 6.4 s'estableix la incompatibilitat de tots els beneficis fiscals establerts en l'ordenança fiscal de lIBI. - A l'article 8.1 s'estableixen els tipus impositius de l'impost, que són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el 0,40%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,43%; per als béns immobles de característiques especials, el 0,40%. - A l'article 10.2 s'estableix que totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de béns immobles rústics s'agruparan en un únic document de cobrament.