Ordenances Fiscals

En compliment dallò que disposen l'article 17.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l'article 111 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i l'article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària, amb data 22 de desembre de 2003, aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l'any 2004. Atès que s'ha publicat l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 146, del dia 27 de novembre de 2003, i atès que ha transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius. Primer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2004 i següents la modificació de l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. El text de l'ordenança consta a l'expedient i en concret s'especifiquen els següents articles: - A l'article 4.3 s'estableix l'exempció per raó d'economia i eficiència en la gestió aptatòria del tribut i es fixa com a exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o inferior a 3 (tres) euros. - A l'article 5.1 s'estableix la bonificació per als immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta i no figurin entre els béns del seu immobilitzat en el 50 per 100 de la quota íntegra. - A l'article 6.4 s'estableix la incompatibilitat de tots els beneficis fiscals establerts en l'ordenança fiscal de lIBI. - A l'article 8.1 s'estableixen els tipus impositius de l'impost, que són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el 0,40%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,43%; per als béns immobles de característiques especials, el 0,40%. - A l'article 10.2 s'estableix que totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de béns immobles rústics s'agruparan en un únic document de cobrament.

Tercer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2004 i següents la modificació de l'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. El text de l'ordenança consta a l'expedient i en concret a l'article 6.1 s'estableix el coeficient d'increment, segons el redactat següent: Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del coeficient de l'1. Aquest coeficient s'aplicarà fins i tot en el supòsit en què l'esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA TARIFA COEF. TARIFA LLEI MUNICIPAL A)TURISMES De menys de 8 cavalls fiscals 12,62 1 12,62 De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 1 34,08 De 12 fins a 15,99 C.F. 71,94 1 71,94 De 16 fins a 19,99 C.F. 89,61 1 89,61 De més de 20 C.F: 112,00 1 112,00 B) AUTOBUSOS De menys de 21 places 83,30 1 83,30 De 21 a 50 places 118,64 1 118,64 De més de 50 places 148,30 1 148,30 C) CAMIONS De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 42,28 1 42,28 De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 83,30 1 83,30 De 3.000 a 9.999 Kg. de càrrega útil 118,64 1 118,64 De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 148,30 1 148,30 D) TRACTORS De menys de 16 C.F. 17,67 1 17,67 De 16 a 25 C.F. 27,77 1 27,77 De més de 25 C.F. 83,30 1 83,30 E) REMOLCS i SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA De menys de 1.000 Kg. i més de 750 Kg. de càrrega útil 17,67 1 17,67 De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 27,77 1 27,77 De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 83,30 1 83,30 F) D'ALTRES VEHICLES Ciclomotors 4,42 1 4,42 Motocicletes fins a 125 cc. 4,42 1 4,42 Motocicletes de més de 125 cc. Fins a 250 cc. 7,57 1 7,57 Motocicletes de més de 250 cc. Fins a 500 cc. 15,15 1 15,15 Motocicletes de més de 500 cc. Fins a 1.000 cc. 30,29 1 30,29 Motocicletes de més de 1.000 cc. 60,58 1 60,58 TRACTORS AGRÍCOLES (EXEMPTS) REMOLCS AGRÍCOLES (EXEMPTS) Primer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2005 i següents la modificació de l'ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. El text de l'ordenança consta a l'expedient i en concret es modifica el següent article: Article 4. S'afegeix: 2. S'aplicarà la següent bonificació: a) Una bonificació del 100 per 100 per als vehicles històrics, o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la seva fabricació, o si aquesta no es conegués, es prendrà com a data de referència la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la data on el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

BOP nº 9 - 17/01/2008. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2008 i següents la modificació de: ORDENANÇA FISCAL NÚM.3 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres Art. 3r. Base imposable, quota i acreditament: 3. El tipus de gravàmen serà el següent: Obres majors: 2% Obres menors: 1%. BOP 182 - 30/12/2010. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2011 i següents la modificació de l'ordenança fiscal següent: b) L'ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa sobre construccions, instal·lacions i obres. El text de l'ordenança que es modifica es: - Aplicar una tarifa mínima amb un preu de 6 euros en els permisos d'obres. - Aplicar una tarifa mínima amb un preu de 6 euros en els permisos d'obres. - Aplicar una tarifa mínima amb un preu de 6 euros en els permisos d'obres.

FOTOCÒPIES DINA-4 0,12 SERVEI DE FAX REBUT O EMÈS 1,00 CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT 2,00 CERTIFICATS DE CONVIVÈNCIA 2,00 DECLARACIONS JURADES 2,00 CERTIFICACIONS DE DOCUMENTS O ACORDS MUNICIPALS 2,00 ALTRES CERTIFICACIONS 2,00 ALTRES EXPEDIENTS 2,00 EXPEDIENTS 6,00 PREGÓ 2,00 PREGÓ AMB DRET A PLAÇA 3,00

BOP nº 160 - 16/11/200: Exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. L'Ajuntament en sessió del Ple, amb data 4 de novembre de 2010, ha aprovat per unanimitat, entre daltres, els acords següents: Aprovar provisionalment per a lexercici de 2010 i següents la modificació de: a) L'ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa de clavegueram El text de l'ordenança que es modifica és: - Tarifa única per cada presa de claveguera: 6,00 euros amb un augment lineal de lIPC anual.

BOP nº 183 - 31/12/2008: Aprovar definitivament per a l'exercici de 2009 i següents la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l'impost sobre recollida i tractament descombraries. Aprovar un augment de l'IPC anual a les diferents categories establertes, i que consten al text de l'ordenança. Aprovar la categoria de taxa local industrial amb 50 euros anuals, amb un augment lineal de l'IPC anual.

BOP 154 - 23/12/1989. Article 1. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985. de 2 d'abríl, reguladora de les Bases de Régim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembrc, reguladora de les Hisendes Locáis, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedido de plaques i altres distintius, que es regirá per la present Ordenanza fiscal, les normes de la qual atenen a Testablert en l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. Article 2. Fet imposable 1. Constitueix el fet imposable de la taxa. Amb el corresponent distintiu amb motiu de l'alta al registre Municipal corresponent. Article 3. Subjecte passiu Son subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a qué es refereix l'artide 33 de la Llei General Tributaria, que residint en aquest municipi o tenint domicili social en el mateix siguin titulars de vehicles, el registre dels quals correspongui a l'Ajuntament, o demanin de l'Ajuntament autorització d'utilització exclusiva per entrada a finques amb vehicles. Article 4. Responsables 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones fisiques i jurídiques a qué es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 2. Serán responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supósits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributaria. Article 5. Exempcions subjectives: No es considera exempció ni cap bonificado a l'exacció de la present taxa. Article 6. Quota tributaria La quota tributaria es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa de la placa o el distintiu que indiqui l'alta al registre municipal corresponent. Article 7. Tarifa La tarifa a què es refereix l'article anterior és la següent: Placa matrícula ciclomotor 3,01€ Article 8. Bonificacions de la quota No es concedirà cap bonificació deis imports de les quotes tributàries assenyalades en la tarifa d'aquesta taxa. Article 9.Acreditament 1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud d'inclusió en el Registre Municipal corresponent. Article 10. Ingrés El pagament de la taxa serà per ingrés directe a la Dipositaria Municipal o on estableixi l'Ajuntament però sempre abans de retirar la corresponent placa o distintiu. Article 11. Infraccions i sancions En tot el que fa referencia a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes correspongui en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei General Tributaría. Disposició final La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. Diligència Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament d'Alcanó en sessió del 25 d'octubre de 1989

BOP Nº 182 - 30/12/2010 Primer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2011 i següents la modificació de l'ordenança següent: a) L'ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament daigua. El text de l'ordenança que es modifica es: - Tarifa única per subministrament domiciliari d'aigua: 0,792 euros. BOP nº 183 - 31/12/2009 Primer. Aprovar definitivament per a l'exercici de 2010 i següents la modificació de l'Ordenança fiscals següents: a) L'ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua. El text de l'Ordenança que es modifica es: Tarifa única per subministrament domiciliari daigua: 0.66 euros Tarifa per la conservació dels comptadors: 5 euros BOP nº 92 - 02/08/1997 Ordenança fiscal número 12, subministrament d'aigua, gas i electricitat. Expressar correctament el contingut de l'article 1 l è: «Quan se sol·liciti el servei de subministrament d'aigua i s'efectuï la connexió a la xarxa d'abastament, l'usuari haurà d'abonar 60,10€ pels drets d'escomesa, amb un augment anual del 2% i el preu del comptador de l'aigua (segons la tarifa vigent). BOP nº 103 - 20/08/1992 - Ordenança fiscal número 12: Preu públic pel subministrament d'aigua, gas i electricitat: Annex de tarifes: Tarifa quarta: a) Servei d'omplir bótes d'aigua: 0,60€ /1.000 Litres. b) Servei de rentar cotxes i/o tractors: 0,60€ cadascun.

BOP nº 176 - 24/12/2005 Article 1. Fonament i naturalesa A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del RDL 2/04, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats en la piscina municipal, que es regirà per la present ordenança fiscal. Article 2. Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d'activitats de competència local en la piscina municipal. Article 3. Subjectes passius Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d'activitats en la piscina municipal. Article 4. Responsables 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària. 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. Article 5. Beneficis fiscals 1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 2. Malgrat el disposat a l'apartat anterior, a l'article 6.2 d'aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. Article 6. Quota tributària 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 1. Abonament per temporada i persona - De 3 a 11 anys.........................................................................12 - De 12 a 64 anys ......................................................................24 - De 65 anys en endavant .....................................................12,00 ENTRADES: - De 3 a 11 anys . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 - De 12 a 64 anys ...................................................................2,00 - De 65 anys en endavant .......................................................1,00 2. Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta: a) Els nens fins a 2 anys Article 7. Acreditament i període impositiu 1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s'acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es durà a terme sense que shagi efectuat el pagament corresponent. 2. En el supòsit de serveis que s'estenen a varis mesos, la taxa s'acreditarà quan siniciï la prestació del servei o la realització d'activitats en la piscina municipal. Article 8. Règim de declaració i dingrés 1. El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament s'efectuarà en el moment d'entrada en el recinte. 2. El pagament de la taxa en cas dabonament de temporada s'efectuarà en el moment de formular la sol·licitud. 3. El pagament es farà a les oficines municipals situades en el recinte de la piscina. 4. Els imports recaptats s'ingressaran diàriament als comptes restringits oberts a aquest objecte i es liquidaran a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament. Article 9. Infraccions i sancions El personal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents. Disposició addicional Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes daquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. Disposició final La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 14 d'octubre de 2005 i que ha quedat definitivament aprovada , entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. BOP nº 183 - 31/12/2009: b) l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i instal·lacions anàlogues. El text de lOrdenança que es modifica es: Aprovar un augment d'un euro en les diferents categories establertes, i que consten al text de lordenança.