Primera cobrança - OAGRTL

Informem del període de pagament en voluntària del 27 de febrer al 28 d'abril:


- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2023

-  Taxa per recollida i tractament d’escombraries del 1r semestre de l’any 2023.

- Taxa  per l’accés a les sessions de ball i altres activitats recreatives municipals. Festa major hivern 2023.


Data de càrrec dels rebuts domiciliats: 31 de març

Si heu rebut el document per pagar el tribut podeu fer-ho a l'oficina virtual de l'OAGRTL (apartat pagament/domiciliació):

https://tramits.oagrtl.cat/        

A partir del dia 29 d'abril als tributs impagats se'ls hi aplicarà el corresponent període de cobrament executiu.

Per qualsevol dubte contacteu amb l'Ajuntament:

- Telèfon 973 136 500

- Correu electrònic: ajuntament@alcano.cat

Document Actions