INFORMACIÓ AUTORITZACIONS I COMUNICACIONS DE CREMES DE RESTES VEGETALS

Com sabeu el 9 d’abril es va aprovar la Llei 7/2022 de “Residuos y suelos contaminados para una economia circular” (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022). 

L’article 27 d’aquesta llei fa referència a l’eliminació de residus adoptant mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi ambient i en el seu punt 3 especifica que no està permesa la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles. Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, es pot autoritzar la crema de restes agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació .   

Des del primer moment el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), ha estat treballant i ha mantingut diverses reunions amb representants del Ministerio d’Agricultura, Pesca i Alimentación i el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, per tal de derogar aquest punt o d’aconseguir una moratòria del mateix, la resposta fins al dia d’avui havia estat sempre negativa.  

La setmana passada es va aprovar per ponència, una esmena en una altra llei (la Llei de la PAC), per tal de derogar aquest articles 27.3. Però fins que aquesta nova llei no estigui aprovada i publicada al BOE,  la previsió és a finals d’any, la normativa vigent a dia d’avui es la llei 7/2022,  és a dir l’article 27.3 no ha estat derogat i per tant la prohibició de crema de restes vegetals segueix vigent i només es podran cremar restes agrícoles per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues quan no existeixin alternatives per la seva eliminació “.  

El procediment per tal de gestionar aquests casos i que van dirigits sempre a activitats professionals, és telemàtic encara que també es pot fer de manera presencial. 

El tràmit telemàtic està en adaptació i d’aquí a pocs dies totalment adaptat a les noves necessitats. Aclarim per tant algunes qüestions un cop hi accediu per l’enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?category=767b5c1e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

Aclariments del procediment 

  1. Tot i que la documentació apareix a l’apartat “Presencialment” , també es pot presentar de forma telemàtica mitjançant el lloc https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica on per tal de facilitar la tasca d’entrega a l’apartat “Assumpte” cal incloure l’Oficina Comarcal on va destinada la sol·licitud.

  2. Al desplegar la pestanya “presencialment” tenim accés al document

Sol·licitud genèrica per a activitats amb risc d’incendi forestal en terrenys forestals i la franja de 500m que els envolta[29,21 kB ] 

En l’apartat “Declaro” d’aquesta sol·licitud s’ha d’especificar el cultiu a cremar i la malaltia. 

3. Els cultius i plagues que la normativa permet eliminar mitjançant la crema, fins al moment, són les següents i les podreu trobar a l’informe del IRTA del següent l’enllaç: https://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/08776/m0276-an11.pdfi en el següent quadre per cultius i conreus:

  

Cultiu 

CÍTRICS 

OLIVERA 

FRUITERS 

VINYA 

ARRÒS 

HORTÍCOLES 

GARROFER, AVELLANER I LLORER 

Plagues i malalites 

Xylella fastidiosa 

Xylella fastidiosa 

Xylella fastidiosa 

Xylella fastidiosa 

Cargol poma 

Veure informe IRTA 

Xylosandrus compactus-Escarbat negre de l'ambrosia 

Citrus Tristeza Virus -Virus de la tristesa 

Fitoplasmes 

Erwinia amylovora-Foc bacterià 

Malalties de la fusta: Botryosphaeria, 

Huanglongbing - Greening 

Malalties de la fusta: Botryosphaeria, 

Xanthomonas arborícola pv. Pruni-Taca bacteriana 

Eutypa, basidimicets diversos 

Fitoplasmes 

Eutypa, basidimicets diversos 

Plum Pox Virus-Sharka 

Armillaria 

Malalties de la fusta: Botryosphaeria, 

Fitoplasmes 

Rossellinia 

Eutypa, basidimicets diversos 

Malalties de la fusta: Botryosphaeria, 

Armillaria 

Eutypa, basidimicets diversos 

Rossellinia 

Armillaria 

Rossellinia 

  

  1. El sol·licitant no pot dur a terme la crema mentre no rebi resposta expressa d’autorització per part de l’administració.
  2. Les sol·licituds de cremes de restes vegetals per motius sanitaris (m0276-do1) les podeu presentar presencialment al registre d’entrada de l’ajuntament i aquest les trametrà a l’Oficina comarcal del DACC de la comarca del nostre municipi.
  3. Els ajuntaments també tramitaran les comunicacions de foc d’esbarjo.

Document Actions